REGULAMIN UCZESTNICTWA W IMPREZIE MASOWEJ – MECZU PIŁKI NOŻNEJ

1. Zakazuje się wstępu na imprezę masową – mecze piłki nożnej osobie:

a. wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych;
b. wobec której wydano zakaz zagraniczny lub zakaz klubowy;
c. odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych lub poddania się badaniu stanu trzeźwości;
d. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
e. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
f. małoletniej do lat 13, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej .

2. Podczas imprezy masowej – meczu piłki nożnej zabrania się w szczególności:

a. używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby;
b. głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, itp.;
c. rzucania przedmiotami;
d. spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych;
e. uporczywego stania w sektorach wskazanych przez Organizatora;
f. rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
g. używania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu itp.;
h. umieszczania transparentów lub flag w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom imprezy lub w sposób ograniczający widoczność materiałów reklamowych lub wyjść ewakuacyjnych;
i. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu stadionu, a także niszczenia infrastruktury obiektu;
j. nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz w rejonie dróg ewakuacyjnych.

3. Zabrania się wnoszenia na imprezę masową – mecz piłki nożnej:

a. jakiejkolwiek broni;
b. niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń oraz kasków, parasoli o ostrym zakończeniu;
c. pojemników na płyny lub produkty spożywcze wykonanych z twardego materiału, w tym butelek plastikowych;
d. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;
e. alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
f. materiałów, zawierających treści rasistowskie, polityczne, ksenofobiczne, lub wulgarne;
g. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
h. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora;
i. przedmiotów, które z uwagi na swe kształty lub/i rozmiary nie mogą być schowane pod siedzenie;
j. trąbek oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym.
k. wskaźników laserowych;
l. kamer i aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, za wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku;
m. urządzeń służących do przesyłania w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet lub inne formy przekazu za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora;
n. oraz wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów – przewodników;

4 Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: pola gry, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady stadionu, płotów, murów, ogrodzeń, dachów stadionu, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy.